1796 බ්‍රිතාන්‍ය පාලන ප්‍රදේශ

Click 27.jpg link to view the file.