මහා විජයබාහු රජු චෝලයන් පරාජය කිරීම සඳහා හමුදා මෙහෙයවූ ගමන් මාර්ගය

Click Vijayaba_Map_Colour.jpg link to view the file.