දඹදෙණි යුගයේ සිට කෝට්ටේ යුගය දක්වා ශ්‍රී ලංකාව

Click Dambadeni_to_Kurunegla_Map_For_colour.jpg link to view the file.