உயிர்முறைமைகள் தொழினுட்பம் -MOE-2021-புள்ளித்திட்டம்

Click Tal_BST_Mp_2021_ans.pdf link to view the file.