නාට්‍ය හා රංග කලාව ප්‍රයෝගික පරීක්ෂණ සංගීත ඛණ්ඩ -1