விவசாய விஞ்ஞானம் மாதிரி வினாத்தாள் 2021-புள்ளித்திட்டம்

Click Tal_Agri_Mp_2021_ans.pdf link to view the file.