ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය සහ විෂය නිර්දේශය

Click s11tim23.pdf link to view the file.

ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය