ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය II,B කොටස (පිළිතුරු පත්‍රය) -2021(අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය,කෘෂිකර්ම හා පරිසර අධ්‍යයන ශාඛාව)

Click BST Essay Answers 2021 (1).pdf link to view the file.