අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය,කෘෂිකර්ම හා පරිසර පරිසර අධ්‍යයන ශාඛාව පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය - 2021

Click 2021 AGRI MODEL PAPER.pdf link to view the file.