සන්නිවේදන කාර්ය සඳහා වාදය භාණ්ඩ භාවිතය (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு rg_sg10_tdan_u6_සන්නිවේදන කාර්ය සඳහා වාදය භාණ්ඩ භාවිතය_p1.mp3 ஐ சொடுக்குக