සන්නිවේදන කාර්ය සඳහා වාදය භාණ්ඩ භාවිතය (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)