නමස්කාර ගාථා-2 (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)