ගැමි නාට්‍ය හා ගායනා (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு rg_sg10_tdan_u15_ගැමි නාට්‍ය හා ගායනා _p1.mp3 ஐ சொடுக்குக