නිවේදනය කියවා ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලියන්න - 2(රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு rg_sg4_sin_u19_නිවේදනය කියවා ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලියන්න_P2.mp3 ஐ சொடுக்குக