නිවේදනය කියවා ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලියන්න - 2(රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)