ඡේදය කියවා අසා ඇති ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලියන්න (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு rg_sg4_sin_u19_ඡේදය කියවා අසා ඇති ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලියන්න_P1.mp3 ஐ சொடுக்குக