සංඛ්‍යා රටා - 4-6 කොටස - (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)