සංඛ්‍යා රටා - 03 කොටස - (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)