අඩු කිරීම - 01 කොටස - (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு rg_sg4_u4_අඩු කිරීම_p1.pdf ஐ சொடுக்குக