අඩු කිරීම - 01 කොටස - (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)

Click rg_sg4_u4_අඩු කිරීම_p1.mp3 link to view the file.