දිග මැනීම - 03 කොටස - (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு rg_sg4_math_u2_දිග මැනීම_p3.pdf ஐ சொடுக்குக