12 වන පාඩම - ක්‍රියාකාරකම (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)

Click All_in_one-v5-23(L12).pdf link to view the file.