දිග මැනීම - 01 කොටස - (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)

Click All_in_one-v5-6.pdf link to view the file.