එකතු කිරීම -(රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)- 03 කොටස