සංඛ්‍යා විහිදුවා ලිවීම-(රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)- 01 කොටස - ක්‍රියාකාරකම

Click Finalised-13.pdf link to view the file.