නමස්කාර ගාථා-1 (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)