සංඛ්‍යා පටිපාටිගත කිරීම-(රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)- 03 කොටස