සංඛ්‍යා පටිපාටිගත කිරීම-(රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව))- 02 කොටස