සංඛ්‍යා පටිපාටිගත කිරීම-(රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)- 01 කොටස