2.2 ඉල්ලුම් ප‍්‍රමාණය වෙනස් වීම හා ඉල්ලුම වෙනස් වීම අතර වෙනස සංසන්දනය කරයි

Click 2.2.pdf link to view the file.