18 - තාලුජ ‘න’ අකුරට පසුව දරන්තජ ‘න’ යෙදුන වචන

Click 18.pdf link to view the file.