17 - දන්තජ ‘ල’ හල්ව යෙදීම සහ ‘ෂ’ අකුරට පසුව ‘ණ’ යෙදීම.