ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය - I පිළිතුරු පත්‍රය (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර 2020)

ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය - I පිළිතුරු පත්‍රය  (e-තක්සලාව උපකාරක  ප්‍රශ්න පත්‍ර 2020)

Click Entre_rehearsal PP I ans_ 2020.pdf link to view the file.