ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය - II (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර 2020 )

ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය - II  (e-තක්සලාව උපකාරක  ප්‍රශ්න පත්‍ර 2020 )

Click commerce_rehearsal pp_II_2020.pdf link to view the file.