ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය - I (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර 2020 )

ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය - I  (e-තක්සලාව උපකාරක  ප්‍රශ්න පත්‍ර 2020 )

Click commerce_rehearsal pp_I_2020.pdf link to view the file.