ඉතිහාසය - I,II පිළිතුරු පත්‍රය (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර 2020)

ඉතිහාසය - I,II පිළිතුරු පත්‍රය  (e-තක්සලාව උපකාරක  ප්‍රශ්න පත්‍ර 2020)

Click History_rehearsalpp_I,II ans_2020.pdf link to view the file.