සිංහල - I පිළිතුරු පත්‍රය (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර 2020)

සිංහල - I පිළිතුරු පත්‍රය  (e-තක්සලාව උපකාරක  ප්‍රශ්න පත්‍ර 2020)

Click Sinhala_Rehearsal I Ans_ 2020.pdf link to view the file.