විද්‍යාව - II ප්‍රශ්න පත්‍රය (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර 2020)

විද්‍යාව - II ප්‍රශ්න පත්‍රය  (e-තක්සලාව උපකාරක  ප්‍රශ්න පත්‍ර 2020)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Science_rehearsalpp II_2020.pdf ஐ சொடுக்குக