ගණිතය - II ප්‍රශ්න පත්‍රය (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර 2020 )

ගණිතය - II ප්‍රශ්න පත්‍රය (e-තක්සලාව උපකාරක  ප්‍රශ්න පත්‍ර 2020 )

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Maths_Rehearsal pp II_ 2020.pdf ஐ சொடுக்குக