ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - නාම පද වර්ග කරමු (පුරුෂ ලිංග පද හා ස්ත්‍රී ලිංග පද)