ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - නාම පද

Click 8. පාඩම - නාම පද.pdf link to view the file.