ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - ළමා කවි නිර්මාණය කරමු.

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு 4.පාඩම - ළමා කවි නිර්මාණය කරමු..pdf ஐ சொடுக்குக