ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - කතන්දර පොත් කියවමු.

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு 3. පාඩම - කතන්දර පොත් කියවමු..pdf ஐ சொடுக்குக