ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - දෙබසක් ගොඩනගමු.

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு 2. පාඩම - දෙබසක් ගොඩනගමු..pdf ஐ சொடுக்குக