ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - මම හා අපි යෙදෙන වැකි ලියමු.