ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - 1 පාඩම - සරල වාක්‍ය ලියමු.