ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - සරල වාක්‍ය ලියමු.

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - 1 පාඩම - සරල වාක්‍ය ලියමු. .pdf ஐ சொடுக்குக