ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - අල්පප්‍රාණ අක්ෂර සහ මහප්‍රාණ අක්ෂර හඳුනා ගනිමු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Doc18.pdf ஐ சொடுக்குக