ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - දන්තජ ' ස ' අකුරට පසුව දන්තජ ' න ' අකුර යෙදෙන අවස්ථා සොයමු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Doc11.pdf ஐ சொடுக்குக