ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - ' මම' හා ' අපි ' යෙදුණු වර්තමාන හා අතීත කාල වාක්‍ය ලියමු

Click Doc8.pdf link to view the file.